The Kukis In Asia

ALL THE DESCENDANTS OF TAI/DAI AND SONGTHU/SHONGZA DOMICILE IN ASIA ARE “MANASSEH LOST TRIBE OF ISRAEL

THAILAND, LAOS, VIETNAM, CAMBODIA: 1.Tai-Dam, 2.Tai-Dehong,  3.Tai-Kheun, 4.Tai Lanna, 5.Tai Lue, 6.Tai Nung, 7.Tai Yai (Shan), 8.Tai Zhuang, 9.Tai Nua, 10.Northern Tai, 11.Upper Tai, 12.Chinese Shan, 13.Hmong, 14.Akha, 15.Akha-Hani, 16.Lahu, 17.Mein, 18.Tao, 19.Yami, 20.Karen, 21.Ami/Amis, 22.Tai Lam, 23.Lao Song Dam, 24.Tai Muan, 25.Tai Tan, 26.Green Tai, 27.Red Tai, 28.White Tai, 29.Black Do, 30.Jinping Dai, 31.Tai Dan, 32.Tai Do, 33.Tai Noir, 34.Thai Dan, 35.Palong, 36.Mon, 37.Chakma, 38.Bru, 39.Tai Lai, 40.Kaifeng, 41.Jingpho/Singpho, 42.Kachin, 43.Shan, 44.Tai Hongjin, 45.Tai Yong, 46.Kaya,

NORTH-EAST INDIA, CHITTAGONG HILL TRACT & MYANMAR:

47.Kuki, 48.Mizo/Lushei, 49.Chin, 50.Karbi, 51.Zeliangrong, 52.Kachari, 53.Bodo, 54.Konyak, 55.Heimi, 56.Somra Kuki, 57.Para , 58.Makury, 59.Lainau, 60.Noaw, 61.Phom, 62.Yimchunger, 63.Khiamnungan, 64.Shan, 65.Tagin, 66.Mishing, 67.Miji, 68.Adi, 69.Nocte, 70.Wancho, 71.Apatani, 72.Bugun, 73.Misi, 74.Padam, 75.Sherdukpen, 76.Tani,  77.Khamba, 78.Khamti, 79.Lishpa, 80.Memba, 81.Milang, 82.Mishmi, 83. Monpa, 84.Nyishi, 85.Sangkhen, 86.Tangsa , 87.Zekhring, 88.Tai Phake, 89.Tai Ahom, 90.Reang, 91.

IN CHINA: Tai Ya, 92. Tai Hongjin, 93.Khamti, 94. Tai Laing, 95. Tai Phake, 96. Tai Aiton, 97. Khayang, 98.Tai Ahom, 99.Turung, 100.Sapa, 101.Thai, 102.Northern Thai, 103.Tai Daeng, 104.Tai Don, 105.Tai Hang Tong, 106.Tai Lu, 107. Tai Dam, 108.Khun, 109.Phuan, 110.Thai Song, 111.Tay Tac, 112.Southern Thai, 113.Tai-Kadai, 114. Thai, 115.Rauz, 116.Bouyei, 117.Tai Chong, 118.Lu, 119.Han Tai, 120.Huayao Tai, 121.Paxi, 122.Dong, 123.E, 124.Tai Eolai, 125.Fuma, 126.Hongjin Tai, 127.White Thai, 128.Tai Kaihua, 129.Kang, 130.Tai Lai, 131.Minggiay, 132.Mo, 133.Isan, 134.Tai Nuea, 135.Pachen, 136.Tai Payee, 137.Pemiayao, 138.Pulachee, 139.Pulungchee, 140.Puyai, 141.San Chay, 142.Shan, 143.Coa Lan, 144.Yai Tai, 145.Cun, 146.Tay, 147.Thuchen, 148.Thula, 149.Tai Ya, 150.Yoy, 151.Zhuang, 152.Buyang, 153.Dian Bao, 154.Pusha, 155.Tulao, 156.Yongchun, 157.Nung, 158.Li, 159.Kra, 160.Kam-Sui, 161.Cao Miao, 162.Lakkia, 163.Biao, 164.Lingao, 165.Gejia(Miao), 166.Ayi(Nu), 167.Deng, 168.Mishmi, 169.Hu, 170.Khmu/Khammu, 171.Kucong, 172.Mang, 173.Sherpa (Nepal Eastern region…), 174.Tankas, 175.Tebbu, 176.Tuvans, 177.Waxiang, 178.Yi, 179.Tujia, 180.Uyghurs, 181.Mongols, 182.Hui, 183.Mangchu, 184.Achang, 185.Bai, 186.Blang, 187.Bonan, 188.Bouyei, 189.Chaoxian, 190.Dai, 191.Daur, 192.Deang, 193.Dong, 194.Dongxiang, 195.Dulong, 196.Ewenki, 197.Gaoshan, 198.Gelao, 199.Gin, 200.Hani, 201.Hezhen, 202.Jingpo, 203.Jino, 204. Kazak, 205.Kirgiz, 206.Lahu, 207.Lisu, 208.Luoba, 209.Man, 210.Maonan, 211.Miao(Hmong), 212.Monba, 213.Mulam, 214.Naxi, 215.Nu, 216.Oroqen, 217.Primi, 218.Zang, 219.Wa, 220.Salar, 221.Tagik, 222.Shui, 223.Yao,

Other Tai People: 224. Bajia, 225. Han Tai, 226.Shui Tai, 227.Huayao, 228.Lao Ga, 229.Lao Krang, 230.Tai Khang, 231.Lao Lom, 232.Lao Ngaew, 233.Lao Ti, 234.Lao Wieng, 235.Paxi, 236.Tai Bueng, 237.Tai Gapong, 238.Tai Kaleun, 239.Tai Khang, 240.Tai Kuan, 241.Tai Laan, 242.Tai Loi, 243.Tai Men, 244.Tai Meuiy, 245.Tai Nyo, 246.Tai Pao, 247.Tai Peung, 248.Tai Pong, 249.Tai Sam, 250.Tai Song, 251.Tai Wang, 252.Tai Yuan, 253.Tak Bai Thai, 254.Yang, 255.Moro, 256.Minangkabau, 257.Maranao, 258.Peranakan, 259.Dayak, 260.Toraja, 261.Igorot, 262.Montagnard.

THE COUNTRY WHERE ABSOLUTE MAJORITY POPULATION OR KUKI/MANASSEH COUNTRIES ARE AS FOLLOW:

 1. Thailand—100% Kuki/Manasseh
 2. Laos—–100% Kuki/Manasseh
 3. Cambodia—100% Kuki/Manasseh
 4. Vietnam—-90% Kuki/Manasseh
 5. Phillipines–70% Kuki/Manasseh
 6. Malaysia—60% Kuki/Manasseh
 7. Indonesia –40% Kuki/Manasseh
 8. Taiwan—20% Kuki/Manasseh
 9. Mongolia—99.9% Kuki/Manasseh
 10. Bhutan—90% Kuki/Manasseh
 11. Myanmar—Kachin, Chin, Shan, Karen, Kabaw Valley, Mon States are 100% Kuki/Manasseh
 12. North-east India—98% Kuki/Manasseh
 13. Bangladesh—Chittagong Hill Tract 100% Kuki/Manasseh
 14. China—Yunnan Province-100% Kuki/Manasseh. And Kuki/Manasseh groups are found in all the provinces in China…

The above-estimated data’s are not technically or academically conducted but it really is based on assumption or suggestion. However, the Tribes mention on the above lines are descendants of Manasseh.

We take no responsibility to this post.

 

 

 

Advertisements

One thought on “The Kukis In Asia

Comments are closed.